Kenya Round 2 data (2003)

Kenya Round 2 data (2003)